პარტნიორები

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია

ბიზნეს-სკოლა-ინკუბატორი

ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“

გამომცემლობა „ლოი“