პარტნიორები

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია

ბიზნეს-სკოლა-ინკუბატორი

გამომცემლობა „ლოი“

ფაზისის საერო აკადემია

ჟურნალი „The New Economist" (ახალი ეკონომისტი)