მეცნიერთა საბჭოს წევრები

ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე

ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძეgvari                      saxeli               mamis saxeli

MCageliSvili-aglaZe

lali

pavles asuli

 

dabadebis TariRi, adgili_ 1960. 01. 17 q. Tbilisi, saqarTvelo

 

samuSao adgili

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი

misamarTi_ Tbilisi q. wamebulis 55

telefoni_ (995 32) 2 66 15 12

sacxovrebeli adgili

misamarTi­_ Tbilisi, s. Ciqovanis 20, b.37

telefoni_ (+995 32 233 45 08); mob:(+995 599 27 44 43)

 

 

 

 

samsaxurebrivi gamocdileba

TariRi

1982-1985ww

damqiraveblis dasaxeleba

q. Tbilisis meria

damqiraveblis misamarTi

 Tbilisi, Tavisuflebis 2

saqmianobis sfero

 dargTaSorisi dagegmarebis sammarTvelo

Tanamdeboba

ekonomisti

pasuxismgebloba da movaleoba

mSeneblobis sferos dagegva; proeqtebis marTva

TariRi

 1985-2006ww

damqiraveblis dasaxeleba

 Tbilisis iv.javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universiteti

damqiraveblis misamarTi

Tbilisi; universitetis 2

saqmianobis sfero

ganaTleba

Tanamdeboba

asoc. profesori

pasuxismgebloba da movaleoba

samagistro programis xel-li; menejmentis programuli mimarTulebis xel-li; ekonomikisa da biznesis fakultetis dekanis moadgile

TariRi

2000-2005წწ

damqiraveblis dasaxeleba

ჯო ენის ქართულ-ამერიკული სამედიცინო ცენტრი

damqiraveblis misamarTi

მარშალ გელოვანის 2

saqmianobis sfero

ფინანსური ანალიზი

Tanamdeboba

ფინანსური კონსულტანტი

pasuxismgebloba da movaleoba

ფინანსური აღრიცხვა ანგარიშგება, ანალიზი

TariRi

2005-2006წწ

damqiraveblis dasaxeleba

სამეცნიერეო რეფერირებად ჟურნალი ,,საქართველოს ეკონომიკა

damqiraveblis misamarTi

ვარაზისხევი

saqmianobis sfero

ეკონომიკა და სამეცნიერო პუბლიკაციები

Tanamdeboba

პასუხისმგებელი მდივანი

TariRi

ეკონომიკური მიმოხილვა; ფინანსური ბაზრების ანალიზი; სამეცნიერო ნაშრომების რეცენზირება

TariRi

2006-2008წწ

damqiraveblis dasaxeleba

Tbilisis ekonomikur urTierTobaTa saxelmwifo universiteti

damqiraveblis misamarTi

 Tbilisi, q. wamebulis 55

saqmianobis sfero

 ganaTleba

Tanamdeboba

sruli profesori

pasuxismgebloba da movaleoba

studentebis swavleba

TariRi

2008–2010წწ

damqiraveblis dasaxeleba

გურამ თავართქილაძის უნივერსიტეტი

damqiraveblis misamarTi

Tbilisi, samRereTis 5

saqmianobis sfero

ადმინისტრირება

Tanamdeboba

biznesisa da marTvis fakultetis dekani

pasuxismgebloba da movaleoba

saswavlo procesis regulireba da marTva

TariRi

2010–2011წწ

damqiraveblis dasaxeleba

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი

damqiraveblis misamarTi

Tbilisi, samRereTis 5

saqmianobis sfero

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღაველი

Tanamdeboba

ხარისიანი სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა

pasuxismgebloba da movaleoba

2010–2011წწ

TariRi

2012წწ დღემდე

damqiraveblis dasaxeleba

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი

damqiraveblis misamarTi

Tbilisi, samRereTis 5

saqmianobis sfero

განათლება – ადმინისტრირება

Tanamdeboba

ბიზნესის მართვის კათედრის გამგე

pasuxismgebloba da movaleoba

saswavlo programebis SemuSaveba, ganxorcieleba; saswavlo procesis warmarTva

 

 

wodeba, xarisxi da gamoqveynebuli Sromebi

 

თარიღი

1985-1990წწ

samecniero xarisxi

ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

samecniero wodeba

დოცენტი

თარიღი

1995-2003

samecniero xarisxi

Eekonomikის  mecnierebaTa doqtori

samecniero wodeba

profesori

gamoqveynebul Sromები  sul 60-ze meti samecniero Sroma

mTavrobis jildoebi

prezidentis jildo studenti axalgazrdobis aRzrda-ganaTlebaSi Setanili piradi didi wvlilisaTvis, ekonomikuri reformebis gatarebaSi aqtiuri monawileobisaTvis, maRali profesionalizmisa da nayofieri samecniero-pedagogiuri da sazogadoebrivi saqmianobisaTvis (2002w. 9.09. gank.# 1184);

 

 

ganaTleba/treningi

 

TariRi

2009 29-30 aprili ECI-is seminari

dawesebuleba (fakulteti)

USID

specialoba

menejmenti

diplomis serTifikatis #

 

kvalificia

gadawyvetilebis miRebis meTodebi

TariRi

2009; 4 aprili

dawesebuleba (fakulteti)

ciurixis teqnikuri universiteti da saqarTvelos ekonomikuri ganaTlebisa da ganviTrebis centri

specialoba

saerTaSoriso seminari:,, ekonomikis kvlevis meTodebi’’

kvalificia

CERTIFICATE

 

 

TariRi

2009; 6 marti

dawesebuleba (fakulteti)

USID-ECI -seminari

specialoba

menejmenti

diplomis serTifikati

proeqtebis menejmenti

თარიღი

2008 w energetikis sferos gaumjobesebis programa USID –TECI is koordinatori;

TariRi

2008wlis ივნისი

 

dawesebuleba (fakulteti)

  I studenturi olimpiadis xelmZRvaneloba

specialoba

biznesi

diplomis serTifikatis #

sigeli

TariRi

2008wlis ივნისი

dawesebuleba (fakulteti)

HESP ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტი

 

specialoba

treningi – swvlebis Tanamedrove meTodebi

 

diplomis serTifikatis #

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

kvalificia

swvlebis Tanamedrove meTodebi

TariRi

2008wlis მაისი

dawesebuleba (fakulteti)

UTbilisi Teusu

specialoba

 treningi – bizness-gegma

 

diplomis serTifikatis #

sertifikati

kvalificia

 

TariRi

2008 4-6 მარტი.

dawesebuleba (fakulteti)

ტრეინინგი:,,ბიზნეს გეგმების შედგენა”

specialoba

biznesis administrireba

diplomis serTifikatis #

sertifikati

kvalificia

CERTIFICATE

TariRi

2008 26.03-10.04

dawesebuleba (fakulteti)

  gaerosa da evropis ekonomikuri komisiis saerTaSoriso seminari; Mashav

specialoba

biznesi

diplomis serTifikatis #

CERTIFICATE

TariRi

2003 -2005

dawesebuleba (fakulteti)

  inovacieri teqnologiebi eleqtronuli biznesis disciplinis swavlebaSi; Ria sazogadoeba HESP –is seminarebi

specialoba

ekonomika-biznesi

diplomis serTifikatis #

CERTIFICATE

TariRi

2001

dawesebuleba (fakulteti)

buRalterTa da auditorTa sazogadoeba ,,bas’’-is kursebi, profesionali mTavari buralteri

specialoba

finansebi; buRalteria

diplomis serTifikatis #

041;

dawesebuleba (fakulteti)

ბუღალტერთა და აუდიტორთა ასოციაცია

specialoba

ეკონომიკა

diplomis serTifikatis #

  CERTIFICATE

TariRi

2010

dawesebuleba (fakulteti)

Framework of The  CEIBAL Twinning Project

specialoba

Quality Management

diplomis serTifikatis #

CERTIFICATE

TariRi

2011

dawesebuleba (fakulteti)

ISBO

specialoba

Business Management

diplomis serTifikatis #

sertifikati

TariRi

2011

dawesebuleba (fakulteti)

Tsu; saertaSoriso samecniero konferencia

specialoba

ekonomika

diplomis serTifikatis #

CERTIFICATE

TariRi

2012

dawesebuleba (fakulteti)

ISBO

specialoba

Strategic Management

diplomis serTifikatis #

PARTICIPATION CERTIFICATE

TariRi

2013

dawesebuleba (fakulteti)

ESI

specialoba

International  Scientific Conference

diplomis serTifikatis #

CERTIFICATE

TariRi

2015

dawesebuleba (fakulteti)

University of Paderborn Kherson State University

specialoba

CruiseT

diplomis serTifikatis #

 

TariRi

 

dawesebuleba (fakulteti)

 

specialoba

 

 

monawileoba profesiul da arasamTavrobo organizaciebis muSaobaSi

organizaciis dasaxeleba

Tavisufali ekonomikisa da biznesis instituti (asociacia)     

     

TariRi

2005w

Tqveni roli

gamgeobis wevri;

organizaciis dasaxeleba

samecniero konsaltinguri centri ,,momavlis menejeri’’

TariRi

2005 dRemde

Tqveni roli

Tavmjdomare

 

miRebuli grantebi bolo 10 wlis ganmavlobaSi

grantis dasaxeleba

ეკონომიკური ინტეგრაციის შესაძლებლობები და საერთაშორისო ბიზნესის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში;

donori organizacia

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

TariRi/vadebi

2006-2009წწ

Tqveni roli/Tanamdeboba

სექციის ხელმძღვანელი; შემსრულებელი

grantis dasaxeleba

mcire biznesis ganviTareba

donori organizacia

saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministro

TariRi/vadebi

2007წწ

Tqveni roli/Tanamdeboba

Semsrulebeli-konsultanti

grantis dasaxeleba

 USAID-TECI  ენერგეტიკის მხარდაჭერის პროექტი

donori organizacia

USAID

TariRi/vadebi

2008

Tqveni roli/Tanamdeboba

კოორდინატორი

grantis dasaxeleba

Cruise T Network of competence centers for the development of cruise tourism in the Black Sea region (Georgia and Ukraine)

donori organizacia

TEMPUS

TariRi/vadebi

2013 – 2016

Tqveni roli/Tanamdeboba

შემსრულებელი

grantis dasaxeleba

შავი ზღვის რეგიონის უნივერსიტეტთა შორის თანამშეომლობა

donori organizacia

EU

TariRi/vadebi

2014-2016

Tqveni roli/Tanamdeboba

პროექტის მენეჯერი

grantis dasaxeleba

ევროინტეგრაცია ცენტრალურ ევროპაში          -,,ვისეგრადის ქვეყნების გამოცდილება’’

donori organizacia

ვიშეგრადის საერტაშორისო ფონდი

TariRi/vadebi

2015-2018წწ

Tqveni roli/Tanamdeboba

პროექტის ხელმძღვანელი

grantis dasaxeleba

ქართული რენესანსის - ერთიანი ფეოდალური საქართველოს (XI-XIII სს) სოციალურეკონომიკური მახასიათებლები და მათი გათანამედროვეობის კონცეპტუალურმეთოდოლოგიური პრობლემები Confirmation Number: 218034

donori organizacia

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

TariRi/vadebi

2017-2019წწ

Tqveni roli/Tanamdeboba

პროექტის ხელმძღვანელი

grantis dasaxeleba

 

donori organizacia

 

TariRi/vadebi

 

Tqveni roli/Tanamdeboba

 

 

 

 

samecniero sazogadoebebis (akademiebis), samecniero sabWoebis, saredaqcio kolegiebis, saorganizacio komitetebis wevroba

 

samecniero sazogadoebis (akademiebis) wevrობა

 

 

 

 

2005 - Tavisufali ekonomikisa da biznesis instituti (asociacia)     

      gamgeobis wevri;

 

 

 

 

 

samecniero sabWos wevrობა

2007w- 2008 alma-materi sadisertacio sabWos თავმჯდომარე;

2008 წლიდან დღემდე , alma-materi sadisertacio sabWos წევრი

 2008w- Teusu sadisertacio sabWos Tavmjdomaris moadgile - თეუსუ

 

2006 w- Ec 08.02, #2 sadisertacio sabWos wevri.

დოქტორანტების ხელმძღვანელობა

1. სოფიკო თევდორაძე - საქართველოს  ინტეგრცია საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე

2. ეკა ვარშალომიძე – საქართველოს ევროკავშირში ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები

3. ნინო ჯერენაშვილი - ტურისტული პროდუქტისაღქმა და დამკვიდრება საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე

4. რეზო ბოჭორიშვილი - ფინანსური ინსტიტუტების ადგილი მდგრადი ეკონომიკის პირობებში

სამეცნიერო ექსპერტიზა/ოპონირება

1. ზვიად ბეშკენაძე - საქართველოს საშინაო ბაზრის დაცვის მაკროეკონომიკური მექანიზმი გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში

2. ლოიდ ქარჩავა - ბიზნეს კომუნიკაციის განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოში

3. ნინო მხეიძე - ლიდერობა და ორგანიზაციული კულტურა მენეჯმენტის სისტემაში

4. მანია გოგიძე - პერსონალის მართვის გუნდური მიდგომის თავისებურებები ქართულ კომპანიებში

 

 

Jurnalis redkolegiis wevrობა

 

 

 

 

2005-2006 J. ‘’saqarTvelos ekonomika’’

 

pasuxismgebeli mdivani; rubrikebis - sagadasaxado    da sabuRaltro macne, sabanko-safinanso gverdi da statistikis kidobani – wamyvani;

2007 წლიდან დღემდე – ,,ახალი ეკონომისტი’’

2011 წლიდან დღემდე – გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული

 

konferenciis saorganizacio komitetis wevrობა

saerTaSriso konferencia: ekonomikuri integraciis perspeqtivebi centralur kavkasiaSi’’ - Teusu

 

 

 

wignis/krebulis redaqtori

m. gonaSvili ,,menejmenti’’

 

გ.ერქომაიშვილი – ფირმის ეკონომიკა

 

 

 

 

წაკითხული saleqcio kurseb0

 

mrewvelobis ekonomika, firmis ekonomika da marTva; msoflios ekonomika, saerTaSoriso biznesis marTva, menejemnti; biznes-gegmis Sedgenis meTodologia; saerTaSoriso konkurencia; strategiuli menejmenti; marketing-menejemnti; mikroekonomika; makroekonomika; biznesis Sefaseba; el. biznesi.

 

 

 

 

საუნივერსიტეტო, რესპუბლიკურ და/ან საერთაშორისო კონფერენციებში /სიმპოზიუმებში მონაწილეობა

კონფერენციის/სიმპოზიუმის სახელწოდება

 

მოხსენების სათაური

ჩა­ტა­რების თარი­ღი (თვე, რიცხვი)

ორგანიზატორის დასახე­ლება, ჩატარების ადგილი

მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ,,განათლება და განვითარება’’

განათლება და მდგრადი განვითარება: რეალობა, პრობლემები და შესაძლებლობები

2010წ;

 1–2ოქტომბერი

გორის სასწავლო უნივერსიტეტი

პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია

ინოვაციები ტურიზმში და ტურიზმის მდგრადი განვითარება

2010წ;  5–6 ივნისი

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ბათუმი–ტრაპზონი

მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკუ

ლი კონფერენცია

კლასტერები ტურიზმის ინდუსტრიაში

2011წ; 4–5 ივნისი

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ბათუმი

saerTaSoriso  samecniero konferencia

ganaTleba da mdgradi ganviTareba: realoba, problemebi da SesaZleblobebi

 

 

2011წ სექტემბერი

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

saerTaSoriso  samecniero konferencia

Rvinis turizmis ganviTarebis SesaZleblobani saqarTveloSi

 

2011წ ოქტომბერი

Tsu

saerTaSoriso  samecniero konferencia

globalizacia da saqarTvelos geopolitikuri aspeqtebi

2011 ივლისი

პ.guguSvilis ekonomikis instituti;

AARMENIA CENTER FOR NATIONAL AND INTERNATIONAL STUDIES;

GEORGIA AFTER THE 2008WAR (IN INGLISH)

2011დეკემბერი

ARMENIA

V международная научно-практическая конференция

Современные тенденции развития инфраструктуры туристического бизнеса ы Грузии

2012

 

saerTaSoriso სამეცნიეროkonferencia;

turizmis biznesis infrastruqturis ganviTarebis Tanamedrove tendenciebi

2012 აპრილი

Киев

 

 

 

Tsu

saerTaSoriso სამეცნიოეროkonferencia;

განათლების განვითარების თანამედროვე მიდომები

 

2013

გთსუ-ის შრომების კრებული

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

რეგიონული ტურიზმის განვითარება და დესტინაცის პრობლემები საქრთელოში

 

2013 წ 6 ივნისი

ბათუმი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

საგანმანათლებლო სფეროს მარკეტინგის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოში

 

2013წ სექტემბერი

გორი;

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

ცოდნის მართვა და თანამედროვეობა

2013 ივლისი

პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი,

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

EDUCATION DEVELOPMENT PROBLEMS IN THE POSTSOVIET

SPACE

2013 დეკემბერი

ევროპის სამეცნიერო ინსტიტუტი

საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია

Educational Service Market  and The Prospects For The Development of Knowledge in Georgian

 

2013 ოქტომბერი

ევროპის სამეცნიერო ინსტიტუტი

საერთაშორისო სანმეცნიერო კონფერენცია

Global world  and Political- Economical  paradigms of Georgia

 

203 ნოემბერი

პოლონეთი

სამეცნიერო სამეცნიერო კონფერენცია

საქართველოს ლიბერალური საგარეო სავაჭრო პოლიტიკის     პარადიგმები

 

2014

გთსუ

საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია

ევროპის გამოწვევები და საქართველოს გზა განათლების ევროპულ სივრცეში

 

 

2014; 12ივლისი

პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი,

სამეცნიერო კონფერენცია

ცოდნის ეკონომიკა და ცოდნის განვითარების საკითხები საქართველოში

 

2014

გთსუ

საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია

Possibilities of Georgian Touristic Potential Integration into International Tourism Market

 

2014

Folia Turistica 4. BanskáBystrica : UMB ‒ Ekonomickáfakulta

 

 3rd EURASIAN MULTIDISCIPLINARY FORUM,

EMF 20152015

DEVELOPMENT OF THE MAIN MACROECONOMIC INDICATORS AND THE FINAL CRISIS p 20-34

2015

 19-21 October

 

4th EURASIAN MULTIDISCIPLINARY FORUM,

EMF 20152015

European Association Agreements and Some Aspects of Georgia Economic

 

2015 dec p. 34-43

ESI

სამეცნიერო კონფერენცია

ინოვაციის კომერციალიზაციის თავისებურენბანი

2015

გთსუ

 

საინოვაციო მეწარმეობა და კონკურენცია

2016; გვ.144

გთსუ

III რეგიონული სიმპოზიუმი

 

,,საკრუიზო ტურიზმი-მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში’’

2016; მარტი

;  ტემპუსის პროექტის ფარგლებში; თბილისი; გთსუ

 

 

 

 

საუნივერსიტეტო, რესპუბლიკურ და/ან საერთაშორისო სემინარებში/თრეინინგებში მონაწილეობა

სემინარის  დასახელება

 

სასემინარო მოხსენების სათაური

ჩა­ტა­რების თარი­ღი (თვე, რიცხვი)

ორგანიზატორის დასახელება, ჩატარების ადგილი

Support Systems for Women

Entrepreneurs in Small

Businesses at National and Local

Levels;

 

2008.  12.04.-10.05

Mashav Training centre

Seminar Session on ,,ECTS& Diploma Supplement’’

 

2010; 2 4; 06.

Ministry of Education and Science; Tbillisi-Georgia

“Elaboration of educational programmes according to qualifications framework”

 

2011. 16 -17 February

 

Georgia, Bakuriani

 

Train The Trainer Course - 2011 ,, Modern Methods of Teaching;

 

2011; 22.03.-05-04.

TC &GTTU

 

საუნივერსიტეტო, ეროვნულ და/ან საერთაშორისო სამეცნიერო საგრანტო პროექტში მონაწილეობა;  საგრანტო პროექტის მომზადება  და წარდგენა

 

 

#

სამეცნიერო გრანტის დასახელება

დონორი ორგანიზაცია

თარი­ღი / ვადები

შემსრულებლის როლი (ხელმძღვანელი, მენეჯერი, მონაწილე) 

სამუშაოს  შეფასება

1

543681TEMPUS120131DETEMPUSJPHES CruiseT

EU

2014-2016

Participant – Training Curses 

200

2

University collaboration network at the Black Sea – UNIVER-SEA.NET

EU

2014-2016

Participant

150

3

International Visegrad Fund’s Visegrad University Studies Grant /

V4EaP Visegrad University Studies Grant No. 61450035

Visegrad Fund’s

2015-2018

Coordinator

300

4

ცხოვრების ხარისხის ინოვაციური ინდიკატორები და მათი დანერგვის პრობლემები საქართველოში

 

გთთუ

2014-2015წწ

ხელმძღვანელი

300

 

 

 

enebis codna

mSobliuri

 

ucxo ena

rusuli

inglisuri

germanuli

franguli

kiTxva

Tavisuflad

kargad

 

 

 wera

Tavisuflad

kargad

 

 

 metyveleba               

Tavisuflad

kargad

 

 

 

 

კომპიუტრული პროგრამები

MS Word, Excel, Power Point; Accounting programs( INFO and ORIS), Internet

 

ojaxuri mdgomareoba

ojaxis wevrebi

meuRl

levan

 

aglaZ

1855 წ

Svili   

Tamari

aglaZe

1986 წ

Svili     

rusudani

aglaZe

1988 წ

 

ომარ შუდრა

ომარ შუდრა
სახელი, გვარი       ომარ შუდრა

დაბადების წელი:        ქ. თბილისი, 1942 წ.

მისამართი:     თბილისი – 2,    მიხ.წინამძღვრიშვილის      ქ. #23

საკონტაქტო  ტელ:    952685   ბინა,     E-mail: oshudra@yahoo.com

                                                          პირადი WEB: omarshudra.ucoz.com

სამეცნიერო  სტაჟი:      40  წელი

პედაგოგიური მუშაობის სტაჟი:   25  წელი

სალექციო კურსები:    ოფისის მართვის ტექნოლოგია, საქმიანი ურთიერთობების

                                      ეტიკეტი ( კულტურა), პროფესიული და ბიზნესის  კულტურა,

                                      საოფისე უნარ–ჩვევები, დოკუმენტალისტიკა – მიწვეული

                                      პროფესორის თანამდებობაზე.

სახელმძღვანელო:     ო. შუდრა  „ ოფისის მართვის საკითხები“ 1996წ.

საავტორო რუბრიკები ( ბიზნესის კულტურა)    ჟურნალებში:    „საქ.ეკონომიკა“,    „ახალი      ეკონომისტი“,

                       „მაკრომიკროეკონომიკა,  „ეკონომისტი“    ,“ომეგა“,

                        პრესაში: „სახალხო განათლება“,  „ბიზნეს–კურიერი“,

                         „ბანკი +“,  „გულანი“.

კვალიფიკაცია და სერთიფიკატები მენეჯმენტში: თსუ კვალიფიკაციის ამაღლების და

                                          გადამზადების  ფაკულტეტი ( 2001 წ,   2004წ).

                                          მოსკოვის ეკონომიკის სახ.უნივერსიტეტი (МЭСИ) 2001 წ,

                                          2004 წ.

სამეცნიერო ხარისხი: ფიზ–მათ. მეცნ. დოქტორი ( საკანდიდატო დაცულია 1974წ ).

წოდება:  ბიზნესის აკადემიის წევრ- კორესპონდანტი (2000წ.)  ფაზისის საერო-სამეცნიერო

                    აკადემიის ნამდვილი წევრი(2016წ.)

2012 – 2013 წწ.     წმ. ილია მართლის საზოგ.კოლეჯი, მიწვეული პროფ.

2011 – 2012 წწ.     თბილისის სასწავლო  უნივერსიტეტი, პროფესიული ფაკ.

2009 –2011 წწ.      განათლების და მეცნ. სამინისტროს პროფესიული  სწავლების                                                      

                                 კოლეჯი „მარგი“, პედაგოგი

      2010 – 2011 წწ.            შპს „ თბილისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი“, ასოც.      

                                       პროფესორი

      1992 – 2009 წწ.       ლექციები სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში, მათ შორის 

                                       ივ.ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტში ( 7 ფაკულტეტზე),

                                       პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში, სულხან – საბას სახ.

                                       უნივერსიტეტში.

                                 კვალიფიკაციის ამაღლების სხვადასხვა კურსების ტრენერი

                                 ( 10 ორგანიზაციაში).

                                  საჯარო ლექციები – სახ.კანცელარიაში, საქ.პარლამენტში,

                                   ჯანმრთელობის სამინისტროში და სხვ.

1980 – 2005 წწ.        ივ.ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის მაღალი ენერგიების

                                  ფიზიკის ინსტიტუტის სწავლული მდივანი, ინსტიტუტის

                                   წამყვანი მეცნ.თანამშრომელი.

1965 – 1980 წწ.         თსუ ფიზიკის ფაკულტეტის ასპირანტი, უმცრ. მეცნ. თანა–

                                   მშრომელი,  ჯგუფის უფროსი.

 1966 – 1970 წწ.        ქ. დუბნა, მოსკოვის ოლქი, ბირთვული კვლევის   საერთა–

                                   შორისო ინსტიტუტის უფრ. ინჟინერი.

1959 – 1965 წწ.         თბილისის სახ. უნივერსიტეტის სტუდენტი, კიბერნეტიკის

                                   სპეციალიზაცია.

1949 – 1959 წწ.         თბილისის მე–19 ( 30 –ე ) საშუალო სკოლა ოქროს  მედალზე.

 

 

 

ენების ცოდნა:         ქართული ( მშობლიური ) თავისუფლად, ვკითხულობ ლექ–

                                   ციებს, რუსული თავისუფლად, ვკითხულობ ლექციებს,

                                   ინგლისური ვკითხულობ და ვთარგმნი, ვიყენებ ლექციებში,

                                    გერმანული – ლექსიკონით.

საზოგადოებრივი საქმიანობა: მოსწავლეთა „ მცირე აკადემიის“ შექმნისთვის და      რესპუბლიკის

                          ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს ხელმძღვანელობისთვის

                           ( მოადგილე ), რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის   6  საპატიო

                            სიგელი.

კონფერენციებში მონაწილეობა:  3  საერთაშორისო, 8 საკავშირო,     5    რესპუბლიკური,  20– მდე

                                      ახალგაზრდული.

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე  რუსუდან   მაისურაძე ( დაბ. 1952 წ ) ფიზ–მათ.

                                       მეცნ.დოქტორი.

                                       ქალიშვილი თამარ   შუდრა ( დაბ. 1988 წ ), შავი ზღვის უნივერსიტეტის იურიდ. განყ.გამგე

 

დამატებითი ინფორმაცია:     დამხმარე  სახელმძღვანელო: ,,ოფისის მართვის საკითხები“

        გამოქვეყნებულია ელექტრონული წიგნები:

1.      „მოგონებები“ 2010წ.

2.      „ ბიოგრაფიული ნარკვევები“   2015წ.

3.      „მართვის კულტურა - 2015“

 

        სალექციო კურსი გადაყვანილია თანამედროვე

ფორმატში: საქმიანი თამაშები, ტესტები, ტრენინგები, სლაიდები, აუდიო  CD, კონკრეტული

 სიტუაციები (ბიზნეს–სკოლის ESM და უცხოეთის

გამოცდილებით)

        საგამოცდო ბილეთების, ტესტების, კონსპექტების, სტატიების, წიგნების ნახვა შეიძლება ინტერნეტში: Google - ომარ შუდრა 

მარინა იზორია

მარინა იზორია1.    პირადი ინფორმაცია

1.გვარი. სახელ :იზორია მარინა

2.დაბადებისთარიღი:   (რიცხვი, თვე, წელი)31.10.1981

3. საცხოვრებელი ადგილი  ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 4 კვარტალი, 6 კორპუსი, ბინა 10.

4.ტელეფონის ნომერი:  593 95 92 47; 592 006 131

5..ელექტრონული ფოსტის მისამართი:   mariizoria@mail.ru

        6. ოჯახური მდგომარეობადაოჯახებული

 

           II.განათლება

 

 

#

თარიღიდაწყება/დამთავრება

 

უმაღლესი სასწავლებლის          დასახელება

 

სპეციალობა

 

დიპლომის#

 

 

კვალიფიკაცია

 

1

1999-2003წწ

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ სოხუმის ფილიალი

დიპლომატიისა და საერთ. ურთიერთობების ისტორია

სუ N 002398

საერთ. ურთიერთობების სპეციალისტი

 

2.

2003-2005წწ

საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური უნივერსიტეტი

პოლიტოლოგია

AA#00002

პოლიტოლოგი

3.

2009-2012წწ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

პოლიტოლოგია

DOC#000255

socialuri mecnierebebis akademiuri doqtori

 

 

 

III. დიპლომის შემდგომი განათლება: სემინარები, ტრენინგები, სერთიფიკატები:

#

დასახელება

თარიღი

გამცემი ორგანიზაცია

1

`demokratiis skola 2009

2009წ

saqarTvelos respublikuri partiis axalgazrduli moZraob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება

#

ორგანიზაცია/   სასწავლო  დაწესებულება

მუშაობის წლები

თანამდებობა

1

ქ. თბილისის 101 საშუალო სკოლა

2005-2006წწ

ისტორიის მასწავლებელი

2.

საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკუ-რი უნივერსიტეტი

2005-2012წწ

სასწავლო-საგამომცემლო ცენტრის ხელმძღვანელი, ასისტენტ-პროფესორი

3.

საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური საბაკალავრო კოლეჯი

2012–2013 წწ.

გაერთიანებული ფაკულტეტის დეკანი

4.

საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური საბაკალავრო კოლეჯი

2013 წ. 18 ივლისიდან

2013 დეკემბრამდე

რექტორის მოვალეობის შემსრულე-ბელი

5.

წმ. ნიკოლოზის სახელობის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

2012წ-2013 წწ

მოწვეული პროფესორი

6.

სუხიშვილის სასწავლო უნი-ვერსიტეტი

2014 წ.  სექტემბრიდან

ასოცირებული პროფესორი

7

თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი

2015 წ სექტემბრიდან

მოწვეული პროფესორი

8

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,კავკასია და მსოფლიო“

2013 წლიდან დღმდე

რედაქტორი

5.აკადემიური ხარისხი

#

აკადემიური ხარისხი

სამეცნ.ხარისხის დიპლომის –#

  სადისერტაციო თემის  დასახელება

1.

სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი

DOC#000255

საქართველოს საგარეო პოლიტიკა და დიპლომატია თანამედროვე ეტაპზე

 

VI. გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა  20.

მათ შორის ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების ჩამონათჳალი

სტატიის დასახელება

თარიღი

ჟურნალის/შრომათა კრებულის დასახელება

20

Некоторые аспекты армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта через призму мировой геополитики

2016

Военный сектор #13 (алманах)  Армяно-Азербайджанский нагорно-карабахский конфликт -  результат армянской агресии и оккупации азербайджанских территорий (Кишинэу, Республика Молдова) 2016. ст 115-123

19

სუიციდური ტერორიზმის ორგანიზაციული და ინდივიდუალური მოტივები

2016

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირე–ბადი ჟურნალი ,,მოამბე“ #XXIII gv. 56-63

18

Сепаратизм как угроза международной безопасности: историко-правовой аспект

 

2016

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირე–ბადი ჟურნალი ,,მოამბე“  #XXIII gv. 53-58

17

США и Российская федерация в геополитической борьбе за Ближный Восток

2016

международный научный журнал ,,Кавказ  и Мир”, #21,. тбилиси, 2016

ст, 42-50

16

Политическая  философия    геополитики  

2015

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირე–ბადი ჟურნალი ,,მოამბე“  #XXII gv. 63-71

15

Грузия в геополитическом аспекте и в международных отношениях

2015

международный научный журнал ,,Кавказ  и Мир”, #20,. тбилиси, 2015

ст, 112-119

14

Некоторые  вопросы  истории  т.н.  «Армянского  вопроса»

2015

международный научный журнал ,,Кавказ  и Мир”, #19,. тбилиси, 2015

ст, 126-133

13

Геоистория  и  геополитика  вокруг Южного  Кавказа

2015

международный научный журнал ,,Кавказ  и Мир”, #19,. тбилиси, 2015

ст, 47-53

12

«Дашнакцутюн» и политическая философия образования национальных партии в Российской империи

2014

международный научный журнал ,,Кавказ  и Мир”, #18,. тбилиси, 2014

ст, 54-60

11

2003-2008წწ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტი

2014

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირე–ბადი ჟურნალი ,,მოამბე“  #XX gv. 96-99

10

Политика  «Дашнакцютюна»   в 1917-1920 гг.

2013

,,Law and politology”,  International scientific journal #23,. moldova, chisinau, 2013;  45-51

9

აფხაზეთის კონფლიქტის შეფასები–სთვის – ზოგიერთი იურიდიული ასპექტი

2013

საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო–პრაქტიკუ–ლი ჟურნალი ,,ახალი ეკონომისტი“. თბილისი, 2013 წ # 3, gv47-53

8

Политика  «Дашнакцютюна»   в 1917-1920 гг.

2013

международный научный журнал ,,Кавказ и Мир”, #15,. тбилиси, 2013

ст, 17-25

7

,,საქართველოს ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ირანთან– რეალობა და პერსპექტივები~

2013

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირე–ბადი ჟურნალი ,,მოამბე“  #XIX gv. 108-111

 

6

`არზაყან ემუხვარი და აფხაზეთის ისტორიის ზოგიერთი ასპექტი“

2012

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირე–ბადი ჟურნალი ,,მოამბე“  # XVIIIgv. 94-98

5

`საქართველოს სახელმწიფოებრიობა და თანამედროვე საგარეო პოლიტიკა“

2012

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტე–ტის ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკა–ლები“  #25.

4

`რას გვიქადის ნატო?

2012

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირე–ბადი ჟურნალი ,,მოამბე“  # XVI-XVII.

gv. 153-156.

3

`საქართველო–რუსეთის ურთიერთობა ანიდან–ჰოემდე

2012

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირე–ბადი ჟურნალი ,,მოამბე“ # XVI-XVII.

gv. 128-136.

2

`კონფლიქტები საქართველოში და მათი მოგვარების გზები“

2012

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტე–ტის საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება“ # 2 (22); გვ 25-35

1

`საქართველოს როლი და ადგილი კავკასიის გეოპოლიტიკურ სივრცეში

2011

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი ,,მოამბე“ # XV-XVI. gv. 86-88

 

 

 

VII. saerTaSoriso konferenciebi

#

konferenciis dasaxeleba

Tema

qveyana

weli

1

saqarTvelos teqnikuri universi-teti. biznes-inJineringis fakul-teti. sazogadoebriv mecnierebaTa departamenti.  saerTaSoriso kon-ferencia Temaze:

,,msoflio da kavkasia”

30-31 maisi, 2011weli.

`evrokavSiri da saqarTvelos proble-mebi Tanamedrove etapze

saqarTvelo

2011

2.

Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАН Азербайджана. международная научная конференция под названием «Геноцид против азербайджанского народа в 1918-1920 г.г.

Политика  «Дашнакцютюна»   в 1917-1920 гг

zerbaijanis respublika

q. baqo

 

2013

3

სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე ,,თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“

ხორვატია-სერბეთის  კონფლიქტი  სერბსკა  კრაინაში  1991-1995 წწ.

 

საქართველო

2014

4

Национальная Академия наук Азер-байджана, Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАН Азербайджана. между-народная научная конференция под названием «Геноцид против тюркско-мусульманского населения Азер-баиджана и Восточной Анатолии (1914-1920 гг.)

Армяне - геополитическое оружие" России  против Османской Империи

zerbaijanis respublika

q. baqo

 

2015

8-12 აპრილი

5

Азербаиджанский Технологический Уни-верситет, международная научная конфе-ренция под названием «Обучение и применение креативных промыш-ленных техкологий»

К  истории   политики «дашнакцутюна»   против  Азербайджана  и  Грузии  в  1914-1918 гг.

 

zerbaijanis respublika

q. ganja

2015

6-8 მაისი

6

საქართველოს ტექნიკური უნივერსი-ტეტის, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულ-ტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონ-ფერენცია მსოფლიო და კავკასია

Геоисторические процессы вокгруг Южного Кавказа и современная геополитика держав

საქართველო, თბილისი

2015

26 ივნისი

7

Национальная Академия наук Азер-байджана, Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАН Азербайджана. III международная научная конференция под названием «Геноцид против тюркско-мусульманского населения Азербаиджана и Восточной Анатолии (1914-1920 гг.)

,,АРМЯНСКИЙ ВОПРОС” В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШШЕНИЯХ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა,

ქ. შემახა

2016 წლის  7-10 აპრილი

8

სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის უნივესრიტეტთაშორისი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე ,,საქართველო ახალი გამოწვევების წინაშე“

სეპარატიზმი თანამედროვე მსოფლიოში

საქართველო.

 ქ. გორი

2016 წლის 28-29 მაისი

 

VIII. ენების ცოდნა

 ენისდასახელება

კარგად

დამაკმაყოფილებლად

მწირედ

მშობლიური (ქართული)

თავისუფლად

 

 

რუსული

თავისუფლად

 

 

გერმანული

კარგად

 

 

ინგლისური

 

 

მწირედ

 

 

 

 

IX. კომპიუტერულიპროგრამებისცოდნა

 

პროგრამებისდასახელება

კარგად

დამაკმაყოფილებლად

მწირედ

Ms Word (2003-2010)

თავისუფლად

 

 

Ms Exel (2003-2010)

თავისუფლად

 

 

Power point

თავისუფლად

 

 

Adobe  InDesigne

თავისუფლად

 

 

Adobe  Pagemaker

თავისუფლად

 

 

Adobe  Photoshop

თავისუფლად

 

 

Internet

თავისუფლად

 

 

 

ხელმოწერა:                                    მ. იზორია                              თარიღი: 29. 05. 2016წ.

გურამ მარხულია

გურამ მარხულია1.    პირადი ინფორმაცია

1.   გვარი. სახელ :     მარხულია გურამი

2.  დაბადების თარიღი:   (რიცხვი, თვე, წელი)  25.04.1972

3.  საცხოვრებელი ადგილი  ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მე-4 კვარტალი, კორპ. 6, ბინა 10

4.ტელეფონის ნომერი:  599  53 95 36

5..ელექტრონული ფოსტის მისამართი:  g.markhulia@yahoo.com

        6. ოჯახური მდგომარეობადაოჯახებული

           II.განათლება

 

#

თარიღიდაწყება/დამთავრება

 

უმაღლესი სასწავლებლის          დასახელება

 

   სპეციალობა

 

დიპლომის  #

 

 

კვალიფიკაცია

 

1

2006

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ისტორია

#005800

ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი

2

1994-1999წწ

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ სოხუმის ფილიალი

ისტორია

AA № 0005872 

ისტორიკოსი,  ისტორიის  მასწავლებელი

 

 

 

 

 

 

III. დიპლომის შემდგომი განათლება: სემინარები, ტრენინგები, სერთიფიკატები:

#

დასახელება

თარიღი

გამცემი ორგანიზაცია

1

ინგლისური ენის 54 საათიანი საბაზისო კურსი

2010წ

ქ. თბილისის მერია

IV. მუშაობის გამოცდილება

#

ორგანიზაცია/

            სასწავლო  დაწესებულება

მუშაობის წლები

თანამდებობა

1

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2009-დან დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

2.

სსიპ სოხუმის უნივერსიტეტი

08.12.2008. –

- 16-10.2009

ასისტენტ პროფესორი

3.

თსუ სოხუმის ფილიალი, საქართველოს ისტორიის კათედრა

07.02.2003

ლაბორანტი

4.

საქართველოს ქდაპ აფხაზეთის რეგიონალური ორგანიზაცია

05.05.1999 –

- 14.01.2003

თავმჯდომარის მოადგილე

5.

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ სოხუმის ფილიალი

29.08.1994

13.07.1999

სტუდენტი

6.

სამხედრო სამსახური საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში

1991-1994

ზემდეგი

7.

ენგურჰესის მშენებლობის მიწისქვეშა ნაგებობათა სამშენებლო სამმართველო

31.07.1990

12.06.1991

მუშა

8

. ზუგდიდის #4 რკინა-ბეტონის ნაკეთობათა ქარხანა

24.06.1988

30.07.1990

დამყალიბებელი

 

 

 

 

 

       V. აკადემიური ხარისხი

#

აკადემიური ხარისხი

სამეცნ.ხარისხის დიპლომის –#

  სადისერტაციო თემის  დასახელება

1.

დოქტორთან გათანაბრებული

#005800

სომხეთ-საქართველოს ურთიერთობები (1918-1920 წწ.)

 

VI.  გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა  37

მათ შორის ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების ჩამონათჳალი

სტატიის დასახელება

თარიღი

ჟურნალის/შრომათა კრებულის დასახელება

37

Армяно-Азербайджанский нагорно-карабахский конфликт и геометрия геополитического капкана

2016

Военный сектор #13 (алманах)  Армяно-Азербайджанский нагорно-карабахский конфликт -  результат армянской агресии и оккупации азербайджанских тер-риторий (Кишинэу, Республика Молдова) 2016. ст 108-114

36

Философские аспекты армянской исто-рической этнонациональной экспансии

2016

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2016. №21. 177-182 c

35

История и понятие геноцида

2015

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2015. №20. 80-83c

34

Геополитические  основы  конфликтов на постсоветском  пространстве

2015

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2015. №19.

33

ანარქიზმის ფილოსოფია და  ანარქიზმი სომხურად

 

2015

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი  ჟურნალი, მოამბე“ XXI, გვ. 36-44

32

История феноменологии армянского терроризма в Нагорном Карабахе

 

2014

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2014. №17.

31

Исторические аспекты переселения и поселения армян в Грузии.

2014

,, Law  and Politology  International scientific Journal. chisinau, march 2014, #25 (54-60gv)

30

Политика ,,Дашнакцютюна" в отношении Грузии и Азербаиджана в 1918-1920гг.

2012

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2012. №12.

29

Геоистория и геополитика «армянского вопроса»

2012

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2012. №12.

28

Армянский  национализм  и  Грузия.  Некоторые  аспекты  взаимоотношений

2012

,, Law  and Politology  International scientific Journal №19,  Кишинев,  Молдова, 2012

27

Разрушители  фальсификации.  Т.I,  Баку  2012,  под  редакцией  Ф.Ахундова

2012

Т.I,  Баку

26

Армянская национальная идея и их проявления в геоисторическом аспекте

2011

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2011. №11

25

Эребуни, Иреван,  Еревац, Ереван  - армянский  или  азербайджанский  город?

2010

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2010. №9.

24

Захоронение  в  Губе – варварства  армян

2010

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2010. №8

23

Геоисторические аспекты армянского экспансионизма

2010

The  journal  ,,  Law  and Politology  is  the periodical – scientific  edition  of  the  following  academic  partners.  GELATI  ACADEMY  OF  SCIENCES  (GEORGIA)  INSTITUTE  ON  HUMAN  RIGHTS  OF  THE  NATIONAL  ACADEMY  OF  SCIENCES  OF  AZERBAIJAN.  7(12)    Tb., 2009

22

Грузино-Дагестанские  отношения   в  1918-1920 гг.  и  Армения.

2010

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2010. №7.

21

Памяти  Леха  Качинскиого  - Героя   Грузии -

2010

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2010. №7.

20

For memory of Lech Kachinsky – The Hero of Georgia

2010

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2010. №7.

19

Лорийская  область-историческая  территория  Грузии -

2010

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2010. №6.

18

Кавказ  в  геополитике  и  приоритеты  национальной  кавказской  геополитики -

2010

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2010. №5.

17

Против  армян  «Джавахка»

2009

The  journal  ,, Law  and Politology  is  the periodical – scientific  edition  of  the  following  academic  partners.  GELATI  ACADEMY  OF  SCIENCES  (GEORGIA)  INSTITUTE  ON  HUMAN  RIGHTS  OF  THE  NATIONAL  ACADEMY  OF  SCIENCES  OF  AZERBAIJAN.  № 2,(7) Tb., 2009.

16

Армянская  диаспора  в  Грузии  и  их  антигрузинская  деятельность

 

2009

The  journal  ,,  Law  and Politology  is  the periodical – scientific  edition  of  the  following  academic  partners.  GELATI  ACADEMY  OF  SCIENCES  (GEORGIA)  INSTITUTE  ON  HUMAN  RIGHTS  OF  THE  NATIONAL  ACADEMY  OF  SCIENCES  OF  AZERBAIJAN.  3(8)  Tb., 2009

15

К  истории  провозглашения независимости  Армении  на  грузинских  и  азербайджанских  землях. -

2009

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2009. №3.

14

Из  истории  армянской  диаспоры  в  Грузии. 

2009

. Конфликты  в  Грузии  и  перспективы  мира.  Тб.,  2009.(На  груз.яз.)

13

Из  истории  армяно-грузинской  войны  1918  года. –

2009

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2009. №2.

12

From  the  history  of  Armenian Diaspora  in  Georgia –

2009

Causes  of  War Prospects  for  Peace. Tbilisi, 2009.

11

To  The  History  of  Armenian  Etnic  Expansion  Againnst  Georgia. –

 

2009

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2009. №1.

10

О  Ровшан  Муаллиме.-

2009

The  journal  ,, Law  and Politology  is  the periodical – scientific  edition  of  the  following  academic  partners.  GELATI  ACADEMY  OF  SCIENCES  (GEORGIA)  INSTITUTE  ON  HUMAN  RIGHTS  OF  THE  NATIONAL  ACADEMY  OF  SCIENCES  OF  AZERBAIJAN.  № 1,(6) Tb., 2009

9

“Армянский  вопрос»  в  прошлом  и  настоящем.

2008

-  Периодический  журнал  Сухумского  Государственного  Университета,  «Вестник»,  Тб.,2008

8

Армяно-азербайджанская  война  и  Ходжалинская  трагедия. 

 

2008

The  journal  ,,  Law  and Politology  is  the periodical – scientific  edition  of  the  following  academic  partners.  GELATI  ACADEMY  OF  SCIENCES  (GEORGIA)  INSTITUTE  ON  HUMAN  RIGHTS  OF  THE  NATIONAL  ACADEMY  OF  SCIENCES  OF  AZERBAIJAN.  № 1, Tb., 2008.

7

სუიციდური  ტერორიზმი

2008

Периодический  журнал  Сухумского  Государственного  Университета,  «Вестник»,  №2, თბ.,2008

6

Понто-кавказское  пространство  и  идея  «Великой  Армении».

2007

Журнал  «Возраждение  21  век»  Баку,  2007. (Азербайджанская  Республика).

5

Армянский  сепаратизм  на  Южном  Кавказе. –

2006

Журнал « Возраждение 21  век ». – Баку,  2006, (Азербайджанская  Республика).

4

Вопросы  идей  единого  Кавказа  и  «Великой  Армении».-

2005

Журнал  «Исторические  разыскания»,  Ежегодник.  Т., 8,  Тб., 2005.

3

Об «Армянском  вопросе»  на  Южном  Кавказе.-

2004

Журнал «Исторические  разыскания»,  Ежегодник. Т., 7, Тб., 2004.

2

Из истории возникновения армянской националистической партии ,,Дашнак-цутюы" и ее политики в отношении грузии в 1918-1920 гг.

1999

ე. თაყაიშვილის სახ. საქართველოს საისტორიო საზოგადოება აფხაზეთის ორგანიზაცია „საისტორიო ძიებანი IIგვ 176-200.

1

Из  истории  вознокновения  армянской  националистической  партии «Дашнакцутюн»  и  ее  политики  в  отношении  Грузии  в  1918-1920 гг. -

1999

Журнал «Исторические  разыскания»,  Ежегодник. Т., 2, Тб., 1999.

 

     

 

VII. monografiebi da saxelmZRvaneloebi

#

monografiis dasaxeleba

gamomcemloba

Tana-avtoroba

gverdebis raodenoba

weli

16

ხოჯალი - თვითმხილველები სამხედრო დანაშაულზე. სასამართლო სომხეთის წინააღმდეგ

მერიდიანი

თარგმნა გურამ მარხულიამ

288

2016

15

Геноцид Азербайджанцев

«меридиани»

-

625

2015

14

დაშნაკცუტუნის სისხლიანი ნაკვალევი

მერიდიანი

-

373

2015

13

Кровавый  след  «Дашнакцутюна~

«меридиани»

_

364

2014

12.

Философия армянского Гипернационализма

 

-

149

2012

11

Армянская национальная идея и конфликты на кавказе

«Универсал»

 

112

2010

10

Uydurulmus Tarihte `Ermeni Soykirimi” (თურქულ ენაზე)

baku

Sebnem Nuriyeva

324

2010

9

Многострадальная  Армения»:  Мифы  и  реальность.  Баку, 2011. (რუს ენაზე)

baku

საბნემ ნურიევა

324

2010

8

 

Армяне  в  поисках  Армении

«меридиани»

_

 

2010

7

Теоретические основы международных отношений

«меридиани»

Наргиза гамисония

258

2009

6

ეროვნულ-განმანთავისუფლებელი მოძრაობის ასპექტები უკრაინაში 1917-1920 წლებში

,,მერიდიანი

დავით ჩიტაია

30

2009

5

უკრაინის ისტორია (სახელმძღვანელო)

პოლიგ. ცენტრი ,,ბარტონი

დავით ჩიტაია

400

2007

4

Армяно-грузинские взаимо-отно-шения в 1918-1920 годах

 

-

257

2007

3

Армяно-грузинская мирная кон-ференция 1919 года и создание лорийской неитральной зоны

«Артануджи»

_

52

2005

2

Восстановление государственной независимости грузии и распад ссср

 

_

96

1996

1

Многострадальная  Армения»:  Мифы  и  реальность.  Баку, 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. saerTaSoriso konferenciebi –

#

konferenciis dasaxeleba

Tema

qveyana

weli

26

Нагорно-карабахский конфликт: истоки, миротворчество и роль гражданского общества

Батальон Баграмяна – символ армянского предательства

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა,

ბაქო

2017 წლის

13-15 მარტი

25

Национальная Академия наук Азер-байджана, Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАН Азербайджана. III международная научная конференция под названием «Геноцид против тюркско-мусульманского населения Азерба-иджана и Восточной Анатолии (1914-1920 гг.)

,,Философские аспекты армянской исторической этнонацианальной экспансии”

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა,

ქ. შემახა

2016 წლის

 7-10 აპრილი

24

 

Борьба за независимость Азербайджана и трагедия 20 января 1990 года

zerbaijanis respublika

q. ganja

2016 წ.

15 იანვარი

23

International Conference ,,Actual Problems of the History of the Caucasus”

Ganja State University

Этнопсихологические аспекты Армянского экспансионизма

zerbaijanis respublika

q. ganja

2015

15-16 ოქტომბერი

22

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სა-ერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“

Противостояние  Талассократии  США   и  Теллурократии  России  и  геополитическая  природа  конфликтов

saqarTvelo, Tbilisi

2015

20 ivnisi

21

Азербаиджанский Технологический Уни-верситет, международная научная конфе-ренция под названием «Обучение и применение креативных промыш-ленных техкологий»

Некоторые вопросы армянского метода  «национально-освободительной» борьбы в  1917 г.

zerbaijanis respublika

q. ganja

2015

6-8 მაისი

20