person

გურამ მარხულია

ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი

ელ.ფოსტა

g.markhulia@yahoo.com

სოციალური ქსელი

fb fb fb fb fb1.    პირადი ინფორმაცია

1.   გვარი. სახელ :     მარხულია გურამი

2.  დაბადების თარიღი:   (რიცხვი, თვე, წელი)  25.04.1972

3.  საცხოვრებელი ადგილი  ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მე-4 კვარტალი, კორპ. 6, ბინა 10

4.ტელეფონის ნომერი:  599  53 95 36

5..ელექტრონული ფოსტის მისამართი:  g.markhulia@yahoo.com

        6. ოჯახური მდგომარეობადაოჯახებული

           II.განათლება

 

#

თარიღიდაწყება/დამთავრება

 

უმაღლესი სასწავლებლის          დასახელება

 

   სპეციალობა

 

დიპლომის  #

 

 

კვალიფიკაცია

 

1

2006

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ისტორია

#005800

ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი

2

1994-1999წწ

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ სოხუმის ფილიალი

ისტორია

AA № 0005872 

ისტორიკოსი,  ისტორიის  მასწავლებელი

 

 

 

 

 

 

III. დიპლომის შემდგომი განათლება: სემინარები, ტრენინგები, სერთიფიკატები:

#

დასახელება

თარიღი

გამცემი ორგანიზაცია

1

ინგლისური ენის 54 საათიანი საბაზისო კურსი

2010წ

ქ. თბილისის მერია

IV. მუშაობის გამოცდილება

#

ორგანიზაცია/

            სასწავლო  დაწესებულება

მუშაობის წლები

თანამდებობა

1

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2009-დან დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

2.

სსიპ სოხუმის უნივერსიტეტი

08.12.2008. –

- 16-10.2009

ასისტენტ პროფესორი

3.

თსუ სოხუმის ფილიალი, საქართველოს ისტორიის კათედრა

07.02.2003

ლაბორანტი

4.

საქართველოს ქდაპ აფხაზეთის რეგიონალური ორგანიზაცია

05.05.1999 –

- 14.01.2003

თავმჯდომარის მოადგილე

5.

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ სოხუმის ფილიალი

29.08.1994

13.07.1999

სტუდენტი

6.

სამხედრო სამსახური საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში

1991-1994

ზემდეგი

7.

ენგურჰესის მშენებლობის მიწისქვეშა ნაგებობათა სამშენებლო სამმართველო

31.07.1990

12.06.1991

მუშა

8

. ზუგდიდის #4 რკინა-ბეტონის ნაკეთობათა ქარხანა

24.06.1988

30.07.1990

დამყალიბებელი

 

 

 

 

 

       V. აკადემიური ხარისხი

#

აკადემიური ხარისხი

სამეცნ.ხარისხის დიპლომის –#

  სადისერტაციო თემის  დასახელება

1.

დოქტორთან გათანაბრებული

#005800

სომხეთ-საქართველოს ურთიერთობები (1918-1920 წწ.)

 

VI.  გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა  37

მათ შორის ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების ჩამონათჳალი

სტატიის დასახელება

თარიღი

ჟურნალის/შრომათა კრებულის დასახელება

37

Армяно-Азербайджанский нагорно-карабахский конфликт и геометрия геополитического капкана

2016

Военный сектор #13 (алманах)  Армяно-Азербайджанский нагорно-карабахский конфликт -  результат армянской агресии и оккупации азербайджанских тер-риторий (Кишинэу, Республика Молдова) 2016. ст 108-114

36

Философские аспекты армянской исто-рической этнонациональной экспансии

2016

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2016. №21. 177-182 c

35

История и понятие геноцида

2015

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2015. №20. 80-83c

34

Геополитические  основы  конфликтов на постсоветском  пространстве

2015

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2015. №19.

33

ანარქიზმის ფილოსოფია და  ანარქიზმი სომხურად

 

2015

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი  ჟურნალი, მოამბე“ XXI, გვ. 36-44

32

История феноменологии армянского терроризма в Нагорном Карабахе

 

2014

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2014. №17.

31

Исторические аспекты переселения и поселения армян в Грузии.

2014

,, Law  and Politology  International scientific Journal. chisinau, march 2014, #25 (54-60gv)

30

Политика ,,Дашнакцютюна" в отношении Грузии и Азербаиджана в 1918-1920гг.

2012

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2012. №12.

29

Геоистория и геополитика «армянского вопроса»

2012

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2012. №12.

28

Армянский  национализм  и  Грузия.  Некоторые  аспекты  взаимоотношений

2012

,, Law  and Politology  International scientific Journal №19,  Кишинев,  Молдова, 2012

27

Разрушители  фальсификации.  Т.I,  Баку  2012,  под  редакцией  Ф.Ахундова

2012

Т.I,  Баку

26

Армянская национальная идея и их проявления в геоисторическом аспекте

2011

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2011. №11

25

Эребуни, Иреван,  Еревац, Ереван  - армянский  или  азербайджанский  город?

2010

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2010. №9.

24

Захоронение  в  Губе – варварства  армян

2010

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2010. №8

23

Геоисторические аспекты армянского экспансионизма

2010

The  journal  ,,  Law  and Politology  is  the periodical – scientific  edition  of  the  following  academic  partners.  GELATI  ACADEMY  OF  SCIENCES  (GEORGIA)  INSTITUTE  ON  HUMAN  RIGHTS  OF  THE  NATIONAL  ACADEMY  OF  SCIENCES  OF  AZERBAIJAN.  7(12)    Tb., 2009

22

Грузино-Дагестанские  отношения   в  1918-1920 гг.  и  Армения.

2010

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2010. №7.

21

Памяти  Леха  Качинскиого  - Героя   Грузии -

2010

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2010. №7.

20

For memory of Lech Kachinsky – The Hero of Georgia

2010

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2010. №7.

19

Лорийская  область-историческая  территория  Грузии -

2010

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2010. №6.

18

Кавказ  в  геополитике  и  приоритеты  национальной  кавказской  геополитики -

2010

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2010. №5.

17

Против  армян  «Джавахка»

2009

The  journal  ,, Law  and Politology  is  the periodical – scientific  edition  of  the  following  academic  partners.  GELATI  ACADEMY  OF  SCIENCES  (GEORGIA)  INSTITUTE  ON  HUMAN  RIGHTS  OF  THE  NATIONAL  ACADEMY  OF  SCIENCES  OF  AZERBAIJAN.  № 2,(7) Tb., 2009.

16

Армянская  диаспора  в  Грузии  и  их  антигрузинская  деятельность

 

2009

The  journal  ,,  Law  and Politology  is  the periodical – scientific  edition  of  the  following  academic  partners.  GELATI  ACADEMY  OF  SCIENCES  (GEORGIA)  INSTITUTE  ON  HUMAN  RIGHTS  OF  THE  NATIONAL  ACADEMY  OF  SCIENCES  OF  AZERBAIJAN.  3(8)  Tb., 2009

15

К  истории  провозглашения независимости  Армении  на  грузинских  и  азербайджанских  землях. -

2009

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2009. №3.

14

Из  истории  армянской  диаспоры  в  Грузии. 

2009

. Конфликты  в  Грузии  и  перспективы  мира.  Тб.,  2009.(На  груз.яз.)

13

Из  истории  армяно-грузинской  войны  1918  года. –

2009

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2009. №2.

12

From  the  history  of  Armenian Diaspora  in  Georgia –

2009

Causes  of  War Prospects  for  Peace. Tbilisi, 2009.

11

To  The  History  of  Armenian  Etnic  Expansion  Againnst  Georgia. –

 

2009

THE   CAUKASUS  AND  WORLD   International  Scientific  Journal. – Tb., 2009. №1.

10

О  Ровшан  Муаллиме.-

2009

The  journal  ,, Law  and Politology  is  the periodical – scientific  edition  of  the  following  academic  partners.  GELATI  ACADEMY  OF  SCIENCES  (GEORGIA)  INSTITUTE  ON  HUMAN  RIGHTS  OF  THE  NATIONAL  ACADEMY  OF  SCIENCES  OF  AZERBAIJAN.  № 1,(6) Tb., 2009

9

“Армянский  вопрос»  в  прошлом  и  настоящем.

2008

-  Периодический  журнал  Сухумского  Государственного  Университета,  «Вестник»,  Тб.,2008

8

Армяно-азербайджанская  война  и  Ходжалинская  трагедия. 

 

2008

The  journal  ,,  Law  and Politology  is  the periodical – scientific  edition  of  the  following  academic  partners.  GELATI  ACADEMY  OF  SCIENCES  (GEORGIA)  INSTITUTE  ON  HUMAN  RIGHTS  OF  THE  NATIONAL  ACADEMY  OF  SCIENCES  OF  AZERBAIJAN.  № 1, Tb., 2008.

7

სუიციდური  ტერორიზმი

2008

Периодический  журнал  Сухумского  Государственного  Университета,  «Вестник»,  №2, თბ.,2008

6

Понто-кавказское  пространство  и  идея  «Великой  Армении».

2007

Журнал  «Возраждение  21  век»  Баку,  2007. (Азербайджанская  Республика).

5

Армянский  сепаратизм  на  Южном  Кавказе. –

2006

Журнал « Возраждение 21  век ». – Баку,  2006, (Азербайджанская  Республика).

4

Вопросы  идей  единого  Кавказа  и  «Великой  Армении».-

2005

Журнал  «Исторические  разыскания»,  Ежегодник.  Т., 8,  Тб., 2005.

3

Об «Армянском  вопросе»  на  Южном  Кавказе.-

2004

Журнал «Исторические  разыскания»,  Ежегодник. Т., 7, Тб., 2004.

2

Из истории возникновения армянской националистической партии ,,Дашнак-цутюы" и ее политики в отношении грузии в 1918-1920 гг.

1999

ე. თაყაიშვილის სახ. საქართველოს საისტორიო საზოგადოება აფხაზეთის ორგანიზაცია „საისტორიო ძიებანი IIგვ 176-200.

1

Из  истории  вознокновения  армянской  националистической  партии «Дашнакцутюн»  и  ее  политики  в  отношении  Грузии  в  1918-1920 гг. -

1999

Журнал «Исторические  разыскания»,  Ежегодник. Т., 2, Тб., 1999.

 

     

 

VII. monografiebi da saxelmZRvaneloebi

#

monografiis dasaxeleba

gamomcemloba

Tana-avtoroba

gverdebis raodenoba

weli

16

ხოჯალი - თვითმხილველები სამხედრო დანაშაულზე. სასამართლო სომხეთის წინააღმდეგ

მერიდიანი

თარგმნა გურამ მარხულიამ

288

2016

15

Геноцид Азербайджанцев

«меридиани»

-

625

2015

14

დაშნაკცუტუნის სისხლიანი ნაკვალევი

მერიდიანი

-

373

2015

13

Кровавый  след  «Дашнакцутюна~

«меридиани»

_

364

2014

12.

Философия армянского Гипернационализма

 

-

149

2012

11

Армянская национальная идея и конфликты на кавказе

«Универсал»

 

112

2010

10

Uydurulmus Tarihte `Ermeni Soykirimi” (თურქულ ენაზე)

baku

Sebnem Nuriyeva

324

2010

9

Многострадальная  Армения»:  Мифы  и  реальность.  Баку, 2011. (რუს ენაზე)

baku

საბნემ ნურიევა

324

2010

8

 

Армяне  в  поисках  Армении

«меридиани»

_

 

2010

7

Теоретические основы международных отношений

«меридиани»

Наргиза гамисония

258

2009

6

ეროვნულ-განმანთავისუფლებელი მოძრაობის ასპექტები უკრაინაში 1917-1920 წლებში

,,მერიდიანი

დავით ჩიტაია

30

2009

5

უკრაინის ისტორია (სახელმძღვანელო)

პოლიგ. ცენტრი ,,ბარტონი

დავით ჩიტაია

400

2007

4

Армяно-грузинские взаимо-отно-шения в 1918-1920 годах

 

-

257

2007

3

Армяно-грузинская мирная кон-ференция 1919 года и создание лорийской неитральной зоны

«Артануджи»

_

52

2005

2

Восстановление государственной независимости грузии и распад ссср

 

_

96

1996

1

Многострадальная  Армения»:  Мифы  и  реальность.  Баку, 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. saerTaSoriso konferenciebi –

#

konferenciis dasaxeleba

Tema

qveyana

weli

26

Нагорно-карабахский конфликт: истоки, миротворчество и роль гражданского общества

Батальон Баграмяна – символ армянского предательства

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა,

ბაქო

2017 წლის

13-15 მარტი

25

Национальная Академия наук Азер-байджана, Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАН Азербайджана. III международная научная конференция под названием «Геноцид против тюркско-мусульманского населения Азерба-иджана и Восточной Анатолии (1914-1920 гг.)

,,Философские аспекты армянской исторической этнонацианальной экспансии”

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა,

ქ. შემახა

2016 წლის

 7-10 აპრილი

24

 

Борьба за независимость Азербайджана и трагедия 20 января 1990 года

zerbaijanis respublika

q. ganja

2016 წ.

15 იანვარი

23

International Conference ,,Actual Problems of the History of the Caucasus”

Ganja State University

Этнопсихологические аспекты Армянского экспансионизма

zerbaijanis respublika

q. ganja

2015

15-16 ოქტომბერი

22

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სა-ერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“

Противостояние  Талассократии  США   и  Теллурократии  России  и  геополитическая  природа  конфликтов

saqarTvelo, Tbilisi

2015

20 ivnisi

21

Азербаиджанский Технологический Уни-верситет, международная научная конфе-ренция под названием «Обучение и применение креативных промыш-ленных техкологий»

Некоторые вопросы армянского метода  «национально-освободительной» борьбы в  1917 г.

zerbaijanis respublika

q. ganja

2015

6-8 მაისი

20

Fake armenian Genocide: Fiction and Reality

The history of the issue called “Armenian question” and war in history

azerbaijanis respublika

2015

10. 04.

19

Национальная Академия наук Азер-байджана, Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАН Азербайджана. между-народная научная конференция под названием «Геноцид против тюркско-мусульманского населения Азер-баиджана и Восточной Анатолии (1914-1920 гг.)

Переселение армян на Кавказ и их политика геноцида

azerbaijanis respublika

2015

8-12

აპრილი

18

სოხუმის სახელმწიფო უნივერ-სიტეტი, რესპუბლიკური სამეც-ნიერო კონფერენცია ,,მშვიდობის მშენებლობა და მდგრადი განვითარება“

თურქეთ-აშშ-ს გეოპოლიტიკური კავშირის ასპექტები 2000-2014 წლებში

საქართველო

2014

17

Территориальная целосность госу-дарств и соблюдение прав человека

Таласократические и теллурократические основы конфликтов на постсоветском пространстве

მოლდოვას რესპუბლიკა

2014

17. 09

16

,,Первая мировая бойна и азербаиджан" - международная научная конференция, Институт истории Национальной Академии наук аАербаиджана

Первая мировая война и зверста армян против тюркского народа

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

2014

15

Кампания ,,Справедливость ходжалы": Политико-правовая оценка, международное сотрудничество и солидарность

Феноменологическая история армянского терроризма в Хагорном Карабахе

azerbaijanis respublika

2014

21-22  II.

14

Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАН Азербайджана. международная научная конференция под названием  ~Кавказские войны в начале ХIХ века и их подследствия”

Геополитическая борьба  за Южный Кавказ в первой трети ХIХ в.

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

2013

13

Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАН Азербайджана. международная научная конференция под названием "Геноцид против азербайджанского народа в 1918-1920 г.г.

Геоистория создания Армении на территории Азербаиджана и Грузии

azerbaijanis respublika

 

2013

12

Кавказскй международный центр исследования геоистории и геополитики, международная научно-тематическая конференция ,,Сепаратизм и конфликты на южном кавказе"

Конфликты ха Южном кавказе в контексте геополитики и международных отношении

საქართველო

2012

11

Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАН Азербайджана. международная научная конференция под названием "Азербайджанская Республика - исторический преемник Азербайджан-ской Народной Республики

Азербайджан и Грузия - совместный путь к независимости; два народа - одна судьба

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

2011

10

 

Столица Армении - Азербаиджанский город Иреван

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

2011

9

,,გეოპოლიტიკური სიტუაცია სამხრეთ კავკასიაში და თანამედროვე საქართველოსა და აზერბაიჯანის ურთიერთობები“.  ჰ.ალიევის სახ. საქართველო აზერბაიჯანის სასწავლო უნივერსიტეტი.

გეოპოლიტიკური პროცესები სამხრეთ კავკასიის ირგვლივ და თანამედროვე გეოპოლიტიკა

საქართველო

05.06.2010

8

 

Грузино-Дагестанские отношения в 1918-1920 гг. и Армения

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

2010

7

„Южный кавказ: истоки сепаратизма, разрешение конфликтов, долговременный мир“ (ТГУ им. Джавахишвили)

Карабахский конфликт и геополитическое полижение на Южном Кавказе

საქართველო

2009

6

Собития 31 марта 1918 года в азербаиджане

ТГУ имени и. Джавахишвили

Дашнакцытюн в устремлении создания армянского этнического пространства

საქართველო

2009

5

საქართველოში არსებული კონფლიქტები და მშვიდობის პერსპექტივები (საქ. საპატრიარქოსა და კონრად ადენაუერის ფონდი)

სომხური დიასპორის ისტორიიდან საქართველოში

საქართველო

2008

4

Научно-практическая конференция ,,Территориальные конфликты на постсоветском пространстве" посвященная Ходжалинской трагедии, Нагорный Карабах, Азербаиджан.

Армяно-азербаиджанский конфликт и Ходзжалинская трагедия

საქართველო

2008

25.02

3

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ქართულ-უკრაინული საერთაშორისო აკადემიის კონფერენცია

ინტეგრაცია და საქართველოს ეროვნული ინტერესები

საქართველო

2007

2

ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა IV საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები

„დაშნაკცუთუნი“ როგორც აგრესიული სამხედრო-პოლიტიკური ძალა

საქართველო

2006

1

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიტოლოგიისა და სახ. სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. სამეცნიერო-თემატური კონფერენცია თემაზე: „სეპარატიზმის პრობლემები სამხრეთ კავკასიაში -/ისტორია და თანამედროვეობა/

„სომხური საკითხი“ - წარსული და თანამედროვეობა

საქართელო

2005

samecniero sazogadoebebis, akademiebis, samecniero sabWoebis, saredaqcio kolegiebis, saorganizacio komitetebis wevroba

samecniero sazogadoebis (akademiis) wevroba

 

ექ. თაყაიშვილის საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაციის ახალგაზრდული განყოფილების  თავმჯდომარე

samecniero sabWos wevroba

-

konferenciis saorganizacio komitetis wevrობა

 

1.     სამეცნიერო-თემატური კონფერენცია სეპარატიზმის პრობლემები კავკასიაში /ისტორია და თანამედროვეობა/

2.     ქართულ-უკრაინული საერთაშორისო აკადემია. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი  მიძღვნილი კონფერენცია

3.     კავკასიის საერთაშორისო აკადემია სამეცნიერო-თემატური კონფერენცია `სომხური სეპარატიზმი და ტერორიზმი~

wignis/krebulis redaqtoroba,

recenzentoba

 

1.        საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი ჟურნალი ,,კავკასია და მსოფლიო“ მთავარი რედაქტორი

2.        Муса  Гасымлы. Турция – СССР: от переворота  до  распада 1980-1991. М., 2010. - რეცენზენტი.

 

-

romel saleqcio kursebs kiTxulobT/kiTxulobdiT (sruli CamonaTvali)

 

  1. გეოპოლიტიკა
  2. მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია
  3. ინგლისის ისტორია
  4. რუსეთის საგარეო პოლიტიკა XIX საუკუნიდან დღემდე
  5. რეგიონალური კონფლიქტები
  6. სეპარატიზმის პრობლემები პოსტსაბჭოთა სივრცეში
  7. დიპლომატიის ისტორია
  8. საერთაშორისო ორგანიზაციები

ramdeni sadoqtoro disertaciis konsultanti iyaviT

_

ramdeni sadoqtoro disertaciis xelmZRvaneli iyaviT

_

ramdeni sadoqtoro disertaciis oponenti iyaviT

7

    

 VIII. საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა

 

წელი

პროექტის დასახელება

ქვეყანა

2016

Erasmus +

ირლანდია, ავსტრია, ჩრ. ირლანდია

 

IX. ენების ცოდნა

 

 ენის დასახელება

კარგად

დამაკმაყოფილებლად

მწირედ

მშობლიური (ქართული)

თავისუფლად

 

 

რუსული

თავისუფლად

 

 

ინგლისური

დამაკმაყოფილებლად

 

 

 

 

 

 

 

      X. კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა

 

პროგრამების დასახელება

კარგად

დამაკმაყოფილებლად

მწირედ

Ms Word (2003-2010)

თავისუფლად

 

 

Ms Exel (2003-2010)

თავისუფლად

 

 

Power point

თავისუფლად

 

 

Adobe  InDesigne

 

 

 

Adobe  Pagemaker

 

 

 

Adobe  Photoshop

 

 

 

Internet

თავისუფლად

 

 

 

X. ოფიციალური ოპონენტობით /რეცენზენტობით  დაცული საკანდიდატო/სადოქტორო დისერტაციები

 

N

დისერტანტის სახელი,  გვარი

დისერტაციის თემის დასახელება

წლები

1

 

2

3

45.

იზორია მარინა

 

კობა ოთანაძე

საქართველოს საგარეო პოლიტიკა და დიპლომატია თანამედროვე ეტაპზე

ვარდების რევოლუციის ანატომია

2012

 

2016

 

   ხელმოწერა:    გ. მარხულია                                                    თარიღი:      19.09.201წ.

საბჭოს წევრები