person

მარინა იზორია

სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი

ელ.ფოსტა

mariizoria@mail.ru

სოციალური ქსელი

fb fb fb fb fb1.    პირადი ინფორმაცია

1.გვარი. სახელ :იზორია მარინა

2.დაბადებისთარიღი:   (რიცხვი, თვე, წელი)31.10.1981

3. საცხოვრებელი ადგილი  ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 4 კვარტალი, 6 კორპუსი, ბინა 10.

4.ტელეფონის ნომერი:  593 95 92 47; 592 006 131

5..ელექტრონული ფოსტის მისამართი:   mariizoria@mail.ru

        6. ოჯახური მდგომარეობადაოჯახებული

 

           II.განათლება

 

 

#

თარიღიდაწყება/დამთავრება

 

უმაღლესი სასწავლებლის          დასახელება

 

სპეციალობა

 

დიპლომის#

 

 

კვალიფიკაცია

 

1

1999-2003წწ

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ სოხუმის ფილიალი

დიპლომატიისა და საერთ. ურთიერთობების ისტორია

სუ N 002398

საერთ. ურთიერთობების სპეციალისტი

 

2.

2003-2005წწ

საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური უნივერსიტეტი

პოლიტოლოგია

AA#00002

პოლიტოლოგი

3.

2009-2012წწ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

პოლიტოლოგია

DOC#000255

socialuri mecnierebebis akademiuri doqtori

 

 

 

III. დიპლომის შემდგომი განათლება: სემინარები, ტრენინგები, სერთიფიკატები:

#

დასახელება

თარიღი

გამცემი ორგანიზაცია

1

`demokratiis skola 2009

2009წ

saqarTvelos respublikuri partiis axalgazrduli moZraob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება

#

ორგანიზაცია/   სასწავლო  დაწესებულება

მუშაობის წლები

თანამდებობა

1

ქ. თბილისის 101 საშუალო სკოლა

2005-2006წწ

ისტორიის მასწავლებელი

2.

საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკუ-რი უნივერსიტეტი

2005-2012წწ

სასწავლო-საგამომცემლო ცენტრის ხელმძღვანელი, ასისტენტ-პროფესორი

3.

საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური საბაკალავრო კოლეჯი

2012–2013 წწ.

გაერთიანებული ფაკულტეტის დეკანი

4.

საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური საბაკალავრო კოლეჯი

2013 წ. 18 ივლისიდან

2013 დეკემბრამდე

რექტორის მოვალეობის შემსრულე-ბელი

5.

წმ. ნიკოლოზის სახელობის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

2012წ-2013 წწ

მოწვეული პროფესორი

6.

სუხიშვილის სასწავლო უნი-ვერსიტეტი

2014 წ.  სექტემბრიდან

ასოცირებული პროფესორი

7

თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი

2015 წ სექტემბრიდან

მოწვეული პროფესორი

8

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,კავკასია და მსოფლიო“

2013 წლიდან დღმდე

რედაქტორი

5.აკადემიური ხარისხი

#

აკადემიური ხარისხი

სამეცნ.ხარისხის დიპლომის –#

  სადისერტაციო თემის  დასახელება

1.

სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი

DOC#000255

საქართველოს საგარეო პოლიტიკა და დიპლომატია თანამედროვე ეტაპზე

 

VI. გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა  20.

მათ შორის ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების ჩამონათჳალი

სტატიის დასახელება

თარიღი

ჟურნალის/შრომათა კრებულის დასახელება

20

Некоторые аспекты армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта через призму мировой геополитики

2016

Военный сектор #13 (алманах)  Армяно-Азербайджанский нагорно-карабахский конфликт -  результат армянской агресии и оккупации азербайджанских территорий (Кишинэу, Республика Молдова) 2016. ст 115-123

19

სუიციდური ტერორიზმის ორგანიზაციული და ინდივიდუალური მოტივები

2016

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირე–ბადი ჟურნალი ,,მოამბე“ #XXIII gv. 56-63

18

Сепаратизм как угроза международной безопасности: историко-правовой аспект

 

2016

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირე–ბადი ჟურნალი ,,მოამბე“  #XXIII gv. 53-58

17

США и Российская федерация в геополитической борьбе за Ближный Восток

2016

международный научный журнал ,,Кавказ  и Мир”, #21,. тбилиси, 2016

ст, 42-50

16

Политическая  философия    геополитики  

2015

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირე–ბადი ჟურნალი ,,მოამბე“  #XXII gv. 63-71

15

Грузия в геополитическом аспекте и в международных отношениях

2015

международный научный журнал ,,Кавказ  и Мир”, #20,. тбилиси, 2015

ст, 112-119

14

Некоторые  вопросы  истории  т.н.  «Армянского  вопроса»

2015

международный научный журнал ,,Кавказ  и Мир”, #19,. тбилиси, 2015

ст, 126-133

13

Геоистория  и  геополитика  вокруг Южного  Кавказа

2015

международный научный журнал ,,Кавказ  и Мир”, #19,. тбилиси, 2015

ст, 47-53

12

«Дашнакцутюн» и политическая философия образования национальных партии в Российской империи

2014

международный научный журнал ,,Кавказ  и Мир”, #18,. тбилиси, 2014

ст, 54-60

11

2003-2008წწ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტი

2014

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირე–ბადი ჟურნალი ,,მოამბე“  #XX gv. 96-99

10

Политика  «Дашнакцютюна»   в 1917-1920 гг.

2013

,,Law and politology”,  International scientific journal #23,. moldova, chisinau, 2013;  45-51

9

აფხაზეთის კონფლიქტის შეფასები–სთვის – ზოგიერთი იურიდიული ასპექტი

2013

საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო–პრაქტიკუ–ლი ჟურნალი ,,ახალი ეკონომისტი“. თბილისი, 2013 წ # 3, gv47-53

8

Политика  «Дашнакцютюна»   в 1917-1920 гг.

2013

международный научный журнал ,,Кавказ и Мир”, #15,. тбилиси, 2013

ст, 17-25

7

,,საქართველოს ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ირანთან– რეალობა და პერსპექტივები~

2013

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირე–ბადი ჟურნალი ,,მოამბე“  #XIX gv. 108-111

 

6

`არზაყან ემუხვარი და აფხაზეთის ისტორიის ზოგიერთი ასპექტი“

2012

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირე–ბადი ჟურნალი ,,მოამბე“  # XVIIIgv. 94-98

5

`საქართველოს სახელმწიფოებრიობა და თანამედროვე საგარეო პოლიტიკა“

2012

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტე–ტის ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკა–ლები“  #25.

4

`რას გვიქადის ნატო?

2012

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირე–ბადი ჟურნალი ,,მოამბე“  # XVI-XVII.

gv. 153-156.

3

`საქართველო–რუსეთის ურთიერთობა ანიდან–ჰოემდე

2012

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირე–ბადი ჟურნალი ,,მოამბე“ # XVI-XVII.

gv. 128-136.

2

`კონფლიქტები საქართველოში და მათი მოგვარების გზები“

2012

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტე–ტის საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება“ # 2 (22); გვ 25-35

1

`საქართველოს როლი და ადგილი კავკასიის გეოპოლიტიკურ სივრცეში

2011

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი ,,მოამბე“ # XV-XVI. gv. 86-88

 

 

 

VII. saerTaSoriso konferenciebi

#

konferenciis dasaxeleba

Tema

qveyana

weli

1

saqarTvelos teqnikuri universi-teti. biznes-inJineringis fakul-teti. sazogadoebriv mecnierebaTa departamenti.  saerTaSoriso kon-ferencia Temaze:

,,msoflio da kavkasia”

30-31 maisi, 2011weli.

`evrokavSiri da saqarTvelos proble-mebi Tanamedrove etapze

saqarTvelo

2011

2.

Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАН Азербайджана. международная научная конференция под названием «Геноцид против азербайджанского народа в 1918-1920 г.г.

Политика  «Дашнакцютюна»   в 1917-1920 гг

zerbaijanis respublika

q. baqo

 

2013

3

სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე ,,თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“

ხორვატია-სერბეთის  კონფლიქტი  სერბსკა  კრაინაში  1991-1995 წწ.

 

საქართველო

2014

4

Национальная Академия наук Азер-байджана, Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАН Азербайджана. между-народная научная конференция под названием «Геноцид против тюркско-мусульманского населения Азер-баиджана и Восточной Анатолии (1914-1920 гг.)

Армяне - геополитическое оружие" России  против Османской Империи

zerbaijanis respublika

q. baqo

 

2015

8-12 აპრილი

5

Азербаиджанский Технологический Уни-верситет, международная научная конфе-ренция под названием «Обучение и применение креативных промыш-ленных техкологий»

К  истории   политики «дашнакцутюна»   против  Азербайджана  и  Грузии  в  1914-1918 гг.

 

zerbaijanis respublika

q. ganja

2015

6-8 მაისი

6

საქართველოს ტექნიკური უნივერსი-ტეტის, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულ-ტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონ-ფერენცია მსოფლიო და კავკასია

Геоисторические процессы вокгруг Южного Кавказа и современная геополитика держав

საქართველო, თბილისი

2015

26 ივნისი

7

Национальная Академия наук Азер-байджана, Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАН Азербайджана. III международная научная конференция под названием «Геноцид против тюркско-мусульманского населения Азербаиджана и Восточной Анатолии (1914-1920 гг.)

,,АРМЯНСКИЙ ВОПРОС” В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШШЕНИЯХ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა,

ქ. შემახა

2016 წლის  7-10 აპრილი

8

სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის უნივესრიტეტთაშორისი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე ,,საქართველო ახალი გამოწვევების წინაშე“

სეპარატიზმი თანამედროვე მსოფლიოში

საქართველო.

 ქ. გორი

2016 წლის 28-29 მაისი

 

VIII. ენების ცოდნა

 ენისდასახელება

კარგად

დამაკმაყოფილებლად

მწირედ

მშობლიური (ქართული)

თავისუფლად

 

 

რუსული

თავისუფლად

 

 

გერმანული

კარგად

 

 

ინგლისური

 

 

მწირედ

 

 

 

 

IX. კომპიუტერულიპროგრამებისცოდნა

 

პროგრამებისდასახელება

კარგად

დამაკმაყოფილებლად

მწირედ

Ms Word (2003-2010)

თავისუფლად

 

 

Ms Exel (2003-2010)

თავისუფლად

 

 

Power point

თავისუფლად

 

 

Adobe  InDesigne

თავისუფლად

 

 

Adobe  Pagemaker

თავისუფლად

 

 

Adobe  Photoshop

თავისუფლად

 

 

Internet

თავისუფლად

 

 

 

ხელმოწერა:                                    მ. იზორია                              თარიღი: 29. 05. 2016წ.

საბჭოს წევრები

გუგულიყურაშვილი